Algemene voorwaarden

divider_round_bottom

Algemene Voorwaarden Vindbaar.nl

 Vindbaar.nl (hierna: Vindbaar.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86539515 en is gevestigd aan Beneden Molendijk 27A (3262AA) te Oud-Beijerland.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Vindbaar.nl.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Diensten: De Diensten die Vindbaar.nl aanbiedt, zijn (online) marketing diensten in de breedste zin van het woord waaronder op het gebied van SEO, SEA en social media alsmede maar niet beperkt activiteiten ten aanzien van het creëren, filmen, monteren en bewerken van fotografische- en filmwerken, het creëren van content, campagnes, whitepaper marketing, blogging en social storyteling.

5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Vindbaar.nl heeft aangesteld, projecten aan Vindbaar.nl heeft verleend voor Diensten die door Vindbaar.nl worden uitgevoerd, of waaraan Vindbaar.nl een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Vindbaar.nl, alsmede voorstellen van Vindbaar.nl voor Diensten die door Vindbaar.nl aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Vindbaar.nl waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

7. Vindbaar.nl: de dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

8. Social media: Het Facebook, Instagram of ander social media account van Opdrachtgever waarvoor hij gebruik maakt van de dienstverlening van Vindbaar.nl.

9. Post: de content die Vindbaar.nl plaatst op Social media, zoals een bericht, foto, story of video.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Vindbaar.nl elke Overeenkomst tussen Vindbaar.nl en Opdrachtgever en op elke dienst die door Vindbaar.nl wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vindbaar.nl aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Vindbaar.nl is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Vindbaar.nl niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Vindbaar.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Vindbaar.nl is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Vindbaar.nl het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Vindbaar.nl gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Vindbaar.nl zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vindbaar.nl nimmer tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten of zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Vindbaar.nl heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Vindbaar.nl te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen indien Vindbaar.nl na een mondelinge opdracht van Opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en hij Opdrachtgever hier mondeling of schriftelijk van op de hoogte heeft gebracht. 

2. Vindbaar.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Eventuele mondelinge afspraken zullen voor zover mogelijk schriftelijk door Vindbaar.nl worden bevestigd aan Opdrachtgever.

4. Elke Overeenkomst die met Vindbaar.nl wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Vindbaar.nl wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Vindbaar.nl is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

7. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert dan worden de kosten ten laste van opdrachtgever gebracht voor de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden. Dit hoogte van de gemaakte kosten is op basis van de volgende staffel: 

a. Annulering tot 14 dagen voor de geplande aanvang van de dienstverlening: 25% van de overeengekomen prijs; 

b. Annulering tot 7 dagen voor de geplande aanvang van de dienstverlening: 50% van de overeengekomen prijs; 

c. Annulering binnen 24 uur voor geplande aanvang van de dienstverlening: 75% van de overeengekomen prijs

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst en ontbinding

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Vindbaar.nl een Overeenkomst is (af)gesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de opdracht of conform de duur zoals door partijen overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Vindbaar.nl kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Vindbaar.nl ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een schriftelijk, althans via e-mail, beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Vindbaar.nl tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Vindbaar.nl is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Vindbaar.nl kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Vindbaar.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Vindbaar.nl zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Vindbaar.nl staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De Diensten worden zo spoedig mogelijk door Vindbaar.nl uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Vindbaar.nl de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Vindbaar.nl aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Vindbaar.nl heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Vindbaar.nl niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Vindbaar.nl, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Vindbaar.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Vindbaar.nl Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Vindbaar.nl aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Vindbaar.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Vindbaar.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

8. Voordat Vindbaar.nl aanvangt met de Dienstverlening vindt een intakegesprek plaats, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient Vindbaar.nl of wel tijdens intakegesprek of in ieder geval voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. Bij voorkeur geschiedt dit schriftelijk. 

9. Het creëren van content, visuele- en filmwerken is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Vindbaar.nl die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Vindbaar.nl hanteert. Vindbaar.nl heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

10. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Vindbaar.nl genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend. Het een en ander geschiedt op basis van nacalculatie. Vindbaar.nl zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Alvorens dergelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dient Opdrachtgever toestemming te geven. 

11. Vindbaar.nl kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Vindbaar.nl een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht. Enige schade of vertraging ten gevolge van een overmachtsituatie zijn nimmer een grond voor aansprakelijkheid van Vindbaar.nl en geven klant geen recht op schadevergoeding. 

12. Al het door Vindbaar.nl (op)genomen foto- en filmmateriaal wordt in beginsel bewaard voor een termijn van 6 maanden. Na afloop van deze termijn zal Vindbaar.nl dit materiaal vernietigen, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever na deze termijn nog materiaal wenst in te zien, dient zij hiervan zelf een adequate back-up te maken. Hiervoor is Vindbaar.nl gerechtigd een aanvullende vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

13. Vindbaar.nl vraagt namens de Opdrachtgever geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Vindbaar.nl expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.

14. Voor zover is overeengekomen dat Vindbaar.nl content plaatst of aanpassingen doorvoert aan het Social media account van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Vindbaar.nl hiervoor toegang verlenen tot alle plaatsen, Diensten en Social media onder haar beheer voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.

15. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten door Vindbaar.nl mogelijk te maken.

16. Vindbaar.nl is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is Vindbaar.nl gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 7 – (Op)Levering

1. Alle door Vindbaar.nl opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door Vindbaar.nl bij Overeenkomst bepaald. Vindbaar.nl zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Vindbaar.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Vindbaar.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. 

2. Nadat het werk door Vindbaar.nl is voltooid, heeft Opdrachtgever in beginsel recht op 1 kosteloze feedback-/aanpassingsronde. Het door Vindbaar.nl geproduceerde werk geldt als opgeleverd nadat de feedback van Opdrachtgever is verwerkt. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd. 

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Vindbaar.nl gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na de eerste versie het tot dan toe opgeleverde werk te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het werk geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht als opgeleverd beschouwd. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds  door haar zijn goedgekeurd.

4. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. Indien partijen overeenkomen dat de bronbestanden worden overgedragen aan Opdrachtgever is Vindbaar.nl gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. 

5. Vindbaar.nl spant zich in om de Dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen. 

Artikel 8 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 9 – Garanties

Vindbaar.nl voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Daarbij geeft Vindbaar.nl uitdrukkelijk geen garanties.

Artikel 10 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Vindbaar.nl verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Vindbaar.nl niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Vindbaar.nl is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Vindbaar.nl verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Vindbaar.nl voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Vindbaar.nl kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Vindbaar.nl gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Vindbaar.nl.

Artikel 11 – Adviezen

1. Vindbaar.nl kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Vindbaar.nl de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door Vindbaar.nl verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Vindbaar.nl verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Vindbaar.nl wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Vindbaar.nl gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Vindbaar.nl kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever zal Vindbaar.nl schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 12 – (Online) Marketing

1. Vindbaar.nl garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Vindbaar.nl past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Vindbaar.nl hierover toezeggingen doen doch zal Vindbaar.nl zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een verbeterde zichtbaarheid te proberen te bereiken.

2. Ingeval van andere Marketingdiensten zoals direct mailing en/of email automation, is Vindbaar.nl nimmer verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten gevolge waarvan Vindbaar.nl niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

Artikel 13 – SEA en social media campagnes

1. Indien Vindbaar.nl ten behoeve van Opdrachtgever SEA of social media campagnes/ads opzet, wordt het budget door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke diensten worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. 

2. Alle campagnes ontwikkeld door Vindbaar.nl blijven eigendom van Vindbaar.nl en kunnen op verzoek van Opdrachtgever overgedragen worden, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt.

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Vindbaar.nl. Vindbaar.nl zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding. 

4.  Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan de campagnes of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Vindbaar.nl te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Vindbaar.nl zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen grond voor aansprakelijkheid van Vindbaar.nl.

5. Vindbaar.nl is nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk indien het account van Opdrachtgever op enige wijze geblokkeerd wordt, in een zogenoemde shadowban terechtkomt of op andere wijze het account van Opdrachtgever niet meer kan gebruiken.

Artikel 14 – SEO

1. Indien Vindbaar.nl ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke  diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. 

2. De SEO diensten zien zowel op on-page (op de website) als off-page SEO waarbij Vindbaar.nl streeft naar een optimale balans ten behoeve van Opdrachtgever. In verband met het opzetten en uitwerken van SEO, en vervolgens de implementatie ervan, dient Opdrachtgever rekening te houden met een redelijke termijn alvorens enige verandering merkbaar kan worden.

2. Vindbaar.nl kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Vindbaar.nl  hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door Vindbaar.nl is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Vindbaar.nl gehanteerde aanpak en de door Vindbaar.nl opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Vindbaar.nl te maken.

3. Indien en voor zover Opdrachtgever zelf teksten aanlevert, kan Vindbaar.nl deze herschrijven volgens haar eigen richtlijnen. 

4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door Vindbaar.nl uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

Artikel 15 – Social media beheer

1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Vindbaar.nl de Social media accounts van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago (promotie). Indien is overeengekomen dat Vindbaar.nl dergelijk Social media beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Vindbaar.nl, tenzij anders overeengekomen.

2. De omvang van het Social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Vindbaar.nl plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. Vindbaar.nl zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens Vindbaar.nl, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Vindbaar.nl het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever. 

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Vindbaar.nl. Vindbaar.nl zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding. 

4. Het uitvoeren van Social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. Vindbaar.nl staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, etc. Bij het plaatsen van content ten behoeve van Opdrachtgever houdt Vindbaar.nl zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende Social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en regels zoals gehanteerd door dergelijke Social media partijen. 

5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Vindbaar.nl haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt onder andere voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs, maken van foto’s en meer.

6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Vindbaar.nl, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens Social media account(s). Indien voor het gebruik van Social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.

7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor Posts minimaal 1 week voor het plaatsen van deze Posts aan te leveren.

8. Het uitvoeren van Social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse Social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

9. Voor de uitvoering van Social media beheer is Vindbaar.nl te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende Social media kanalen, alsmede van de richtlijnen, regels en het beleid van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.

10. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het Social media account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Vindbaar.nl te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Vindbaar.nl zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van Vindbaar.nl.

Artikel 16 – Content creation

1. Vindbaar.nl kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation in de breedste zin van het woord al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Opdrachtgever zal Vindbaar.nl schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

3. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Vindbaar.nl die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Vindbaar.nl hanteert. Vindbaar.nl heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.

4.  Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst Vindbaar.nl genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend  een en ander op basis van nacalculatie. Vindbaar.nl zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.

5. Vindbaar.nl kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst externe factoren naar inzicht van Vindbaar.nl een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden. 

6. Het auteursrecht op de werken van Vindbaar.nl berust uitsluitend bij Vindbaar.nl, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Vindbaar.nl in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van Vindbaar.nl is artikel 25 Auteurswet van toepassing. 

7. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Vindbaar.nl waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.  Vindbaar.nl Marketing kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is Vindbaar.nl nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 17 – Voice-over en muziekrechten 

1. Indien overeengekomen kan gebruik gemaakt worden van een of meerdere voice-overs en/of overige audio. Partijen dienen nadere afspraken maken over de invulling hiervan.

2. Muziek dat in een filmwerk wordt gebruikt dient door Opdrachtgever vergoedt te worden. Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde vergoeding voor het gebruik ervan tijdig en volledig af te dragen aan een organisatie zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC, SENA of een vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om de betreffende muziekrechten tijdig en op juiste wijze te registreren en te vergoeden. Vindbaar.nl is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van muziekrechten, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

3. Vindbaar.nl zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van de afhandeling van de vergoeding van de muziekrechten.

4. Indien Vindbaar.nl door de betreffende organisatie wordt aangesproken op het betalen van een vergoeding voor het gebruik van de muziekrechten, brengt Vindbaar.nl deze kosten volledig in rekening bij Opdrachtgever. Indien hierbij aanvullende kosten zoals boetes en/of administratieve lasten in rekening worden gebracht door de organisatie, zal Vindbaar.nl deze kosten, alsmede haar eigen kosten één op een doorbelasten aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dient tevens een boete te betalen aan Vindbaar.nl ter hoogte van 500,- euro per overtreding.

Artikel 18 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Vindbaar.nl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Vindbaar.nl, Vindbaar.nl een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

3. Indien Vindbaar.nl meer werk dient te verrichten dan zij had kunnen voorzien ten tijde van de offerte op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Vindbaar.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Vindbaar.nl Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de aanvullende werkzaamheden. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken aanvullende of gewijzigde kosten kan vinden, heeft zij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het de werkzaamheden te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van de reeds uitgevoerd aanvullende of gewijzigde werkzaamheden.

Artikel 19 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. 

2. Vindbaar.nl voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden en overige kosten worden achteraf berekend aan de hand van de door Vindbaar.nl opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 

3. Indien de dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een budget, dient Opdrachtgever dit bedrag te betalen alvorens Vindbaar.nl een aanvang maakt met de uitvoering van de dienstverlening, tenzij anders overeengekomen.

4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Vindbaar.nl ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Vindbaar.nl gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden

9. Vindbaar.nl is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de Consumentenprijsindex (CPI). Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen dan wel een andere betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Vindbaar.nl. 

11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 20 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Vindbaar.nl zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Vindbaar.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 21 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Vindbaar.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Vindbaar.nl de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan support@vindbaar.nl. 

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Vindbaar.nl verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Vindbaar.nl tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Vindbaar.nl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten. 

5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Vindbaar.nl is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Vindbaar.nl zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen. 

Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud

1. Vindbaar.nl levert alle werken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Vindbaar.nl heeft voldaan.

2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder haar houden van de in opdracht van Opdrachtgever gecreëerde (visuele) werken, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen op eerste verzoek aan Vindbaar.nl worden vergoed door Opdrachtgever. 

Artikel 23 – Opschorting en ontbinding

1. Vindbaar.nl heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Vindbaar.nl gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Vindbaar.nl is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Vindbaar.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Vindbaar.nl te vergoeden voor elk financieel verlies dat Vindbaar.nl lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever. 

Artikel 24 – Overmacht

1. Vindbaar.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Vindbaar.nl is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

3. Indien Vindbaar.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 25 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Vindbaar.nl alleen geacht te bestaan indien Vindbaar.nl dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Vindbaar.nl, is Vindbaar.nl uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Vindbaar.nl binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Vindbaar.nl deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Vindbaar.nl in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door Vindbaar.nl leidt tot aansprakelijkheid van Vindbaar.nl, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Vindbaar.nl. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid wordt voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per aanspraak per jaar wordt uitbetaald.

4. Vindbaar.nl sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Vindbaar.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Vindbaar.nl voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Vindbaar.nl geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Vindbaar.nl.

6. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Vindbaar.nl, en deze schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of derden, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Vindbaar.nl.

7. Vindbaar.nl is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien er sprake is van incidentele verwerking van een visueel werk, dat aan een derde toebehoort, als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een door Vindbaar.nl (op)geleverde werk.

8. Indien de uitvoering van de Dienstverlening geschiedt op een door Opdrachtgever aangewezen locatie en er geen locatiebezoek heeft plaatsgevonden voor aanvang van de werkzaamheden, doch op de betreffende dag blijkt dat de locatie niet geschikt is voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst, is Vindbaar.nl gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en van Opdrachtgever te verlangen dat een nieuwe locatie wordt overeengekomen. Alle schade en/of vertraging ten gevolge van voornoemde situatie, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

9. Enige door Vindbaar.nl opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Vindbaar.nl.

10. De inhoud van het opgeleverde advies van Vindbaar.nl is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Vindbaar.nl opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Vindbaar.nl. Vindbaar.nl is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Vindbaar.nl nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Vindbaar.nl haar eigen advies.

12. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Vindbaar.nl sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Vindbaar.nl geleverde Diensten.

13. Vindbaar.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Vindbaar.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

14. Vindbaar.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website van Opdrachtgever of diens Social media account en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of het Social media account. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

15. Vindbaar.nl is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades aan Social media kanalen en de website.

16. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens social media account of andere inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

17. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan Social media accounts en website doorvoert of een derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door Vindbaar.nl zijn goedgekeurd of waarmee Vindbaar.nl niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor aansprakelijkheid van Vindbaar.nl. 

18. Vindbaar.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Vindbaar.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

19. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT omgeving. 

20. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Vindbaar.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Vindbaar.nl binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Vindbaar.nl. 

21. Iedere vordering die berust op aansprakelijkheid van Vindbaar.nl vervalt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 26 – Geheimhouding

1. Vindbaar.nl en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Vindbaar.nl bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Vindbaar.nl is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Vindbaar.nl opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Vindbaar.nl steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Vindbaar.nl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Vindbaar.nl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Vindbaar.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Vindbaar.nl aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Vindbaar.nl vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Vindbaar.nl vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Vindbaar.nl is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Vindbaar.nl en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 27 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Vindbaar.nl waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Vindbaar.nl en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Vindbaar.nl worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Vindbaar.nl gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Vindbaar.nl rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vindbaar.nl. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Vindbaar.nl opgeleverde zaken, dient Vindbaar.nl expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Vindbaar.nl rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Vindbaar.nl behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door haar opgeleverde werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.

6. Indien Opdrachtgever zelf content aanlevert, blijft dit eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan Vindbaar.nl, tenzij anders overeengekomen. 

7. Het is Vindbaar.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het werk. Indien Vindbaar.nl door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8.Vindbaar.nl heeft het recht om een korte opname, weergave of gedeelte te maken van het opgeleverde en te plaatsen op haar website en/of social mediakanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Opdrachtgever heeft het recht haar toestemming hiervoor in te trekken, waarbij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar dient te maken. 

9. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de door Vindbaar.nl geproduceerde werken te delen of te gebruiken, alvorens alle openstaande facturen aan Vindbaar.nl zijn voldaan. 

10. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

11. Opdrachtgever vrijwaart Vindbaar.nl voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Vindbaar.nl onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken. 

12. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Vindbaar.nl, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 28 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Vindbaar.nl verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Vindbaar.nl zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Vindbaar.nl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Vindbaar.nl voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Vindbaar.nl voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). Hieronder wordt tevens verstaan de vrijwaring van aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van muziek in opdracht van Opdrachtgever. 

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Vindbaar.nl verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 29 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Vindbaar.nl of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@vindbaar.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Vindbaar.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Vindbaar.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 30 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Vindbaar.nl en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Vindbaar.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Vindbaar.nl en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam locatie Dordrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Oud-Beijerland, 7 december 2022